تِلِلایْت پرو

 

اولین و دسترس پذیرترین نرم افزار اندروید تلگرام برای نابینایان و کم بینایان